О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 234516 
 Начална страница  
 Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часа

Mediacia


Годишен отчет за дейността на Окръжен съд - Добрич и Районните съдилища в региона през 2018 година

1386 дела са постъпили в Окръжен съд - Добрич през 2018 година. С най-голям дял сред тях са гражданските - 41.2%, следвани от наказателните - 30.2%, търговските - 28.5% и фирмените - 0.1%. Сравнението с данните от двете предходни години показва, че е налице ръст в постъплението на търговски дела и намаление на новообразуваните наказателни производства. При гражданските дела се отчита минимално намаление и относителна стабилност в постъплението. Данните бяха оповестени от председателя на институцията съдия Галатея Ханджиева, която представи годишен отчет за дейността на Окръжния съд и на районните съдилищата пред годишното отчетно събрание на съдиите от Добрички съдебен окръг.

За поредна година в Окръжния съд е отчетено високо ниво на приключилите в кратки срокове дела. През 2018 г. са приключени общо 1354 дела, като 88% от тях са свършени в тримесечен срок. 99% от всички съдебни актове са постановени в установения едномесечен срок за гражданските дела и съответно в двумесечен за наказателните.

Показателно за качеството на правораздавателната дейност в съда е съотношението между потвърдените и недопуснатите до касационно обжалване съдебни актове и отменените и изменените актове, което е 72% към 28%. Данните говорят за традиционно прецизната работа, добрата подготовка на делата, съблюдаването на закона и съдебната практика, и високия професионализъм на съдиите.

Наказателно отделение

През отчетната година в съда са постъпили 418 наказателни дела. Те са с около 7% по-малко от предходната година и с почти 22% по-малко в сравнение с 2016 година.

Образуваните през 2018г. първоинстанционни наказателни дела от общ характер са 46. За поредна година с най-голям дял сред тях са делата за общоопасни престъпления - 18 за притежание и разпространение на наркотици и 6 за причинена по непредпазливост смърт при управление на МПС. На следващо място се нареждат делата за престъпления против стопанството, които са 14, при 9 и 8 за двете предходни години. Производствата от този вид са свързани с получаването на средства от фондове, принадлежащи на ЕС или на българската държава, сключване на неизгодна сделка и използването на платежен документ, без съгласието на титуляра.

Четири са новообразуваните дела за престъпления против личността - две от тях за отвличане, едно за убийство, извършено в състояние на силно раздразнение и едно за причинена смърт при трудова злополука. За сравнение делата за престъпления против личността през миналата година са били две, а през 2016г. - осем.

Три от постъпилите през отчетния период дела са за престъпления против собствеността, а едно за престъпление против дейността на държавни органи - опит за подкуп на полицейски служители.

Отчетен е ръст на образуваните през годината производства по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, които са 20, при 14 за миналата година. През отчетния период са издадени 11 разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства. В резултат на използването им са внесени 3 веществени доказателствени средства. Образуваните тази година производства от такъв характер са три пъти по-малко в сравнение с предходната - 11 към 34. Статистическите данни показват, че през всяка следваща година броят на исканията и съответно на разрешенията за използване на СРС-та намалява. През годината са осъдени общо 46 души. 39 от тях са получили наказание „лишаване от свобода“ за срок до 3 години, като за 27 подсъдими то е било условно, а за останалите 12 - ефективно. Пет са присъдите, с които е определено наказание от 3 до 10 години затвор. Постановена е една 18-годишна присъда за грабеж, придружен с опит за убийство. Сред осъдените през годината има един непълнолетен, който е получил условно наказание за кражба и ползване на чужда банкова карта. Един от подсъдимите е освободен от наказателна отговорност, като му е наложена глоба. Постановена е една оправдателна присъда.

Гражданско отделение

В Гражданското отделение на съда през 2018г. са образувани 571 дела, от които 129 първоинстанционни.

Отчетен е ръст в постъплението на първоинстанционни дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, които са 7, при съответно 3 и нито едно за предходните две години.

30 са постъпилите през годината облигационни искове за изплащане на договорни задължения или установяване на несъществуващи такива. Те запазват нивата си спрямо 2016г., но бележат почти трикратно увеличение спрямо постъпилите през миналата година 11 броя.

Пет са гражданските дела, образувани по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, от които 3 за обезпечения на бъдещ иск. При този вид дела се отчита намаление спрямо предходните две години, когато те са били съответно 7 и 9.

Цифрите сочат още, че през отчетния период в съда са постъпили 35 дела, свързани със спорове по Семейния кодекс - искове за установяване и оспорване на произход, осиновяване и др. За поредна година те са най-много сред общия брой на първоинстанционните производства, но в сравнение с двете предходни години постъплението им намалява съответно със 7 и 13 дела.

217 от постъпилите в съда въззивни граждански дела са образувани по жалби против решения на районните съдилища. Делата, образувани по жалби против действия на съдебен изпълнител са 109, при 90 и 92 за предходните години.

Търговско отделение

За трета поредна година в Окръжен съд - Добрич се отчита ръст в постъплението на търговски дела. През отчетния период са образувани 395 дела, при 348 и 303 за двете предходни години. 202 са новопостъпилите първоинстанционни дела, а въззивните - 193.

Наблюдава се значително увеличение на делата от и срещу търговци, които са 31% от общо образуваните първоинстанционни търговски дела. През годината са заведени 63 дела от такъв характер, докато в предходните години те са били съответно 18 и 21. Увеличението се дължи на законодателни промени, според които искове по Кодекса за застраховането вече могат да се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на ищеца или по местонастъпване на застрахователното събитие и може да се предположи, че тенденцията ще се запази.

24% от общото постъпление се дължи на делата по Търговския закон и Закона за търговския регистър, а 15% на дела по молби за обезпечаване на бъдещ иск.

През отчетната година по молби за обявяване в несъстоятелност са образувани 13 дела, при 9 и 6 за предходните години. Справката показва, че 10 от производствата са започнали по молба на кредитори, а останалите 3 по молба на длъжника.

През отчетния период са образувани само 2 фирмени дела, като това отново се дължи на нормативни промени, след които твърде ограничен брой видове юридически лица, подлежат на регистрация в окръжните съдилища. Издадени са 108 удостоверения за актуално състояние във връзка с производство по пререгистрация.

Отчет за работата на районните съдилища от Добрички съдебен окръг

Общо 11326 дела са постъпили през отчетния период в петте районни съдилища в региона - в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел. За втора поредна година се отчита ръст в общото постъпление, като увеличението спрямо миналата година е с 5%, а спрямо 2016г. с 15%.

С най-голям брой постъпили дела е Районният съд в Добрич - 6930, следван от РС - Балчик с 1375 дела. В РС - Каварна са постъпили 1228 дела, а в районните съдилища в Генерал Тошево и Тервел съответно 933 и 860.

Анализът на данните показва, че ръстът на делата в районните съдилища е резултат изключително на увеличението в постъплението по граждански дела, каквото за поредна година е налице във всички районни съдилища и което е толкова сериозно, че води до нарастване на общия брой на делата, въпреки намалялото навсякъде постъпление на наказателни дела. Магистратите от районните съдилища са свършили през отчетната година общо 11249 дела, като 88% от тях са приключени в тримесечен срок. Най-висок резултат по този показател е постигнал РС - Ген.Тошево, където 93% от делата са свършили в 3-месечен срок.

Отчетът за дейността на Съдебно-изпълнителните служби в районните съдилища показва, че през годината са постъпили общо 1301 изпълнителни дела. Приключили са 1042, като събраната по тях сума възлиза на 1322503 лева. Общият брой на молбите за вписвания, отбелязвания и заличавания, постъпили в Службите по вписванията в районните съдилища е 23083.

 

 


Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Медиация 
ИЗВЪНСЪДЕБНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР